Co myślisz o naszej akcji i formularzu?

Podziel się swoją opinią

Zobacz opinie innych

Ogólne warunki akcji

Ogólne warunki akcji „Płacę tak, jak chcę”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji „Płacę tak, jak chcę” jest SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 188, NIP 526-24-50-586, REGON 016301440, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII KRS pod numerem 0000286013.

2. Definicje pojęć:

a) Adresat– osoba fizyczna lub osoba prawna, która otrzymała od SAF zaproszenie do udziału w Akcji.

b) SAF – SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 188, NIP 526-24-50-586, REGON 016301440, KRS 0000286013.

c) Akcja - akcja „Płacę tak, jak chcę” mająca na celu rozłożenie spłaty zadłużenia na raty i wstrzymanie czynności windykacyjnych przez SAF S.A.

3. Propozycję wzięcia udziału w Akcji składa Adresatowi SAF w formie zaproszenia do udziału w Akcji „Płacę tak, jak chcę”, przesłanego wraz z wezwaniem do zapłaty. Założeniem Akcji jest umożliwienie Adresatowi dokonania spłaty należności samodzielnie, dobrowolnie, bez obciążania go jakimikolwiek działaniami windykacyjnymi. Adresat przystępując do akcji oraz wywiązując się ze swoich deklaracji nie jest uważany za dłużnika.

4. W celu wzięcia udziału w Akcji Adresat powinien :

a) Wejść na stronę internetową www.saf.com.pl/place-jak-chce.

b) Wypełnić Formularz dostępny na stronie deklarując spłatę należności w dogodnych dla siebie ratach

c) Odesłać wydrukowany i podpisany przez siebie Plan Spłat na adres siedziby SAF

d) Adresat może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz w danej sprawie. Kolejne próby rozłożenia spłaty zadłużenia na raty nie będą respektowane przez SAF.

Wzięcie udziału w Akcji może nastąpić w terminie (do dnia) wskazanym w otrzymanym wezwaniu do zapłaty jako data zapłaty

5. Adresat ma możliwość dokonywania spłat w maksymalnie 12 tygodniowych, równych ratach. Termin płatności pierwszej raty przypada na środę w następnym tygodniu od wypełnienia Formularza i przesłania go drogą elektroniczną.

6. Udział w Akcji jest jednoznaczny z bezwzględnym zobowiązaniem do niewykonywania przez Spółkę jakichkolwiek działań windykacyjnych w postaci kontaktów telefonicznych, monitów i wezwań do zapłaty, wizyt windykatorów, postępowania sądowego i komorniczego.

7. W trakcie prawidłowego realizowania deklaracji Adresat nie jest uważany za dłużnika.

8. Prawidłowe wypełnienie Formularza i przesłanie go drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przystąpieniem Adresata do Akcji i zobowiązuje Spółkę do bezwzględnego respektowania indywidualnego planu spłat Adresata i nie wszczynania żadnych działań windykacyjnych

9. Przystępując do Akcji Adresat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Akcji. Administratorem danych osobowych jest SAF.

PLAN SPŁAT

[Twoje dane]

SAF S.A.
ul. Lenartowicza 188
41-216 Sosnowiec

PLAN SPŁATKwotę ... zł, wynikającą z wezwania do zapłaty z dnia dd.mm.rrrr, w sprawie nr: ..., spłacę zgodnie z poniższym planem:

l.p. Kwota: Termin zapłaty do dnia:
1. ... zł (dd-mm-rrr)
2. ... zł (dd-mm-rrr)
3. ... zł (dd-mm-rrr)
4. ... zł (dd-mm-rrr)
itd.    

 

(miejscowość, dd-mm-rrrr)(czytelny podpis)

 

 

Płacę tak, jak chcę!

Jesteś adresatem wezwania do zapłaty
i sam chcesz zdecydować jak zapłacić?

Chcesz uniknąć:

telefonów od windykatora

wezwań do zapłaty

wizyt windykatora

sprawy w sądzie

egzekucji komorniczej

Wypełnij formularz

Wprowadź swoje dane i ustal Twój indywidualny plan spłat

format xx-xxx

Rozłóż płatność na raty i samodzielnie pilnuj terminów, żeby nie zostać dłużnikiem:

1
0PLN
(przeczytaj)
Kliknij żeby odświeżyć obrazek

PAMIĘTAJ, ŻEBY PODPISANY PLAN SPŁAT PRZESŁAĆ NA ADRES:

SAF S.A., ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec

Tylko odesłanie dokumentów gwarantuje wstrzymanie działań windykacyjnych