wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

B (1) | C (1) | D (1) | E (1) | F (1) | H (1) | K (2) | N (4) | P (4) | R (1) | U (1) | W (4) | Ż (3)
Bankowy tytuł egzekucyjny

Zabezpieczenie banku chroniące przed niespłacaniem zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Przyjmuje formę oświadczenia kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, na określonych w umowie warunkach. Po uzyskaniu sądowej klauzuli wykonalności staje się on tytułem wykonawczym i jest podstawą do rozpoczęcia egzekucji sądowej przez komornika.

Cesja

umowa cywilnoprawna przenosząca wierzytelność z majątku pierwotnego wierzyciela (cedenta) na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusza). Cesja może obejmować całość lub tylko część wierzytelności.

Egzekucja sądowa

postępowanie mające na celu zaspokojenie wymagalnego roszczenia wierzyciela, nie uregulowanego przez dłużnika dobrowolnie. Podstawą do rozpoczęcia egzekucji jest tytuł egzekucyjny – prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności.

Dług

zobowiązania pieniężne zaciągnięte przez dłużnika, których uregulowanie ma zaspokoić   interes wierzyciela i jest podstawowym obowiązkiem dłużnika.

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail