wyroki.pl

masz wyrok? zleć windykację on-line

windykomat.pl

masz fakturę? zleć windykację on-line

Jesteś tutaj

B (1) | C (1) | D (1) | E (1) | F (1) | H (1) | K (2) | N (4) | P (4) | R (1) | U (1) | W (4) | Ż (3)
Klauzula wykonalności

sądowy akt potwierdzający na wniosek wierzyciela, rzadziej z urzędu, że wyrok lub nakaz zapłaty uprawnia do egzekucji. Klauzula wykonalności umożliwia podjęcie działań komorniczych.

Kompensata

umorzenie długu w przypadku, gdy obie strony mają wobec siebie wymagalne wierzytelności. Poziom zadłużenia umarzany jest do wysokości wierzytelności mniejszej.

Nakaz zapłaty

wydawany przez sąd na posiedzeniu niejawnym, na podstawie otrzymanego od powoda pozwu i dokumentów dotyczących dochodzenia roszczenia pieniężnych. Wydawany jest w postępowaniu upominawczym (umożliwiającym odrzucenie go przez pozwanego) oraz nakazowym.

Należność

uprawnienie jednostki fizycznej lub prawnej do otrzymania środków pieniężnych od kontrahenta. Podstawą zaistnienia należności są faktury i rachunki za wykonane usługi lub przekazane towary.

Niewypłacalność

sytuacja, w której sytuacja majątkowa dłużnika uniemożliwia wykonanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna niewypłacalność rozumiana jest jako przekroczenie zobowiązaniami wartości całego majątku, nawet w przypadku, gdy są na bieżąco regulowane.

Nota odsetkowa

dokument finansowy, który wskazuje wysokość należnych odsetek wraz z podstawą ich naliczenia.

Do pobrania - zostaw swój mail

Dziękujemy za zainteresowanie. Aby pobrać plik zostaw swój adres e-mail