Czy należności ulegają przedawnieniu?

Czy należności ulegają przedawnieniu?

Na początku należy wyjaśnić, że często mylone ze sobą terminy „przeterminowanie długu” oraz „przedawnienie długu” nie są tożsame. Nie można ich stosować zamiennie. W praktyce – przeterminowanie i przedawnienie rodzą inne konsekwencje - szczególnie dla wierzyciela.

Kiedy więc mamy do czynienia z przeterminowanym, a kiedy z przedawnionym długiem?

Przeterminowanie długu następuje wówczas, gdy usługobiorca nie dotrzyma wymaganego terminu płatności, który został ustalony przez strony w zawartej uprzednio umowie. Może być to np. 30 dniowy okres wymagalności spłaty.

Przedawnienie faktury następuje wówczas, kiedy dłużnik nie tylko nie zapłaci jej w ustalonym w umowie czasie, ale i nie ureguluje długu aż do upływu terminu przedawnienia po którym już nie musi długu regulować, bo zobowiązanie wygasło. Terminy te wyznaczają przepisy Kodeksu cywilnego. W zależności od typu zobowiązania określają po jakim czasie nastąpi wygaśnięcie zobowiązania.

Po jakim czasie wygasa zobowiązanie?

Czas do przedawnienia jest liczony od ustalonego w umowie terminu wymagalności zapłaty i różni się w zależności od rodzaju zobowiązania – może być to czas od 1 roku aż do 6-ciu lat. Np. m.in. mandat ulega przedawnieniu po 1 roku, podobnie jak roszczenia z tytułu przewozu. Natomiast najczęstszymi roszczeniami są należności z tytułu: niezapłaconej faktury, umowy sprzedaży, dokonanej dostawy. W tym przypadku dług przedawni się po 2 latach. Po 3 latach przedawnią się długi powstałe m.in. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wykonanej umowy o pracę, umowy ubezpieczeniowej, umowy kredytu czy pożyczki, wykonanych usług telekomunikacyjnych, a także zadłużenia z tytułu czynszu oraz należności podatkowe.

Czy po przedawnieniu dług znika?

Przedawnienie długu prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, co w konsekwencji może bardzo utrudnić jego ściągnięcie od dłużnika. Wierzyciel może jednak przerwać bieg przedawnienia, a czas wymagalności spłacenia długu rozpocznie się na nowo. Dlatego tak istotne jest, aby wierzyciel pilnował terminów spłat faktur przez kontrahentów, a najlepiej – gdyby nie zwlekał z działaniami windykacyjnymi, aż do momentu, kiedy dług będzie bliski przedawnieniu. Bo choć możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia - to w praktyce dług może być już po długim czasie trudny do ściągnięcia. Nawet rok potrafi przynieść w firmie znaczne zmiany i np. pogorszyć jej sytuację rynkową i finansową. Mogliśmy to szczególnie zaobserwować w roku 2020, kiedy pandemia oraz zamrożenie gospodarki spowodowały upadek lub problemy finansowe wielu wcześniej dobrze prosperujących firm.

Jak przerwać bieg przedawnienia?

  • rozpocząć mediacje i negocjacje np. z pomocą profesjonalnej firmy windykacyjnej
  • dokonać czynności sądowniczej, np. złożyć pozew
  • jeśli dłużnik uzna roszczenia – wówczas również również bieg przedawnienia zostaje przerwany

Warto pamiętać, że podczas współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną – będzie ona dążyła w pierwszej kolejności do polubownego odzyskania długu. Dopiero wówczas, gdy dług okaże się trudny do odzyskania rekomendowane będzie oddanie sprawy do sądu.

Jak nie doprowadzić do przedawnienia?

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że dłużnik może dążyć właśnie do przedawnienia długu, co oznacza dla wierzyciela stratę finansową. Również oddawanie sprawy do sądu, kiedy przez niecałe dwa lata niczego nie zrobił w kwestii odzyskania należności nie będzie dla wierzyciela komfortowe.

W windykacji warto więc reagować na bieżąco, działając szybko i skutecznie.  W tym celu można wspomóc się automatycznym i niedrogim narzędziem przeznaczonym do przypominania dłużnikowi o konieczności spłaty. Można je zastosować już na wczesnym etapie zadłużenia. Takim narzędziem jest debtlink – automatyczny windykator online.

Zastosowanie automatycznego narzędzia do windykacji, które wyznaczy dłużnikowi konkretny termin zapłaty oraz poinformuje go za pomocą wiadomości sms, e-mail oraz telefonicznie o konieczności spłaty, może ustrzec wierzyciela przed nieprzyjemnymi konsekwencjami przedawnienia faktury. Tymczasem dłużnik będzie miał poczucie, że wierzyciel ma sytuację pod kontrolą i wspomaga się profesjonalnym narzędziem nadzorowanym przez firmę windykacyjną.