Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych za pośrednictwem inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: iod@saf.com.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu zawarcia i realizacji umowy oraz w celach, na które Państwo wyrazili zgodę  lub w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora danych jakim jest marketing usług własnych lub dochodzenie roszczeń.

3. Państwa dane przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe oraz dane telekomunikacyjne, w tym: numery telefonu, adres email, informacje dotyczące należności i dłużników.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Przetwarzane dane osobowe zostały pozyskane z ogólnie dostępnych baz teleadresowych, internetu, biur numerów lub zostały przekazane bezpośrednio przez podmiot danych lub poprzez internetowe formularze kontaktowe.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
- prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody;
- prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
- prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Ogólne warunki powierzenia danych osobowych

1. W celu realizacji umów windykacji Zleceniodawca dokonuje powierzenia SAF S.A. danych osobowych swoich kontrahentów. Zleceniodawca oświadcza, że w stosunku do powierzanych danych pozostaje Administratorem danych, a SAF S.A. staje się Podmiotem przetwarzającym.

2. Powierzane dane dotyczą kategorii kontrahentów Administratora przekazanych do realizacji usług Podmiotu przetwarzającego i swoim zakresem obejmują w szczególności dane: nazwa, imię i nazwisko kontrahentów, osób fizycznych lub imię i nazwisko reprezentujących kontrahenta przedsiębiorcę, adres, dane kontaktowe, informacje o zaległości, obrazy faktur, umów, oświadczeń, oraz inne dokumenty i informacje związane z celem umowy.

3. SAF S.A. oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiadającymi wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania, pozwalającymi chronić prawa osób, których dane dotyczą.

4. Powierzone dane będą przetwarzane wyłącznie na terenie RP.

5. Zleceniodawca będący Administratorem powierzanych danych wyraża zgodę, aby SAF S.A. jako Podmiot przetwarzający, powierzał konkretne operacje przetwarzania danych innym podmiotom („podpowierzenie”). Lista podmiotów, którym SAF może powierzyć wykonanie określonych zadań, wraz zakresem tych zadań:

- Poczta Polska S.A. – usługi pocztowe, Speedmail Sp z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – usługi pocztowe,
- Tide Software Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie –  usługi telekomunikacyjne, usługa dialera, nagrywanie rozmów,
- Inforsys S.A. z siedzibą w Radzyminie – wydruk i konfekcja korespondencji,
- Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Nadarzynie – niszczenie dokumentów i nośników,
- SerwerSMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – masowa wysyłka sms.